Pravidla garantovaných služeb

Veřejné prohlášení dodavatelů prostorů a služeb

Držitel značky B.E.W. (dále jen dodavatel) se tímto zavazuje dodržovat následující pravidla: 

 1. Textové i obrazové informace publikované dodavatelem jsou pravdivé a reálné, vykreslují skutečnou podobu prostorů, vybavení, předmětů nebo služeb poskytovaných zákazníkům.
   
 2. Prostory, vybavení, předměty nebo služby nabízené dodavatelem v konkrétních nabídkách odpovídají známým požadavkům zákazníka a umožňují splnit účel, pro který je pořizuje.
   
 3. Nabídka předkládaná zákazníkovi obsahuje vše potřebné pro zajištění akce nebo účelu poptávky v nabízeném rozsahu a kvalitě. Každá nabídka musí mimo jiné obsahovat:
  - termín konání akce nebo plnění včetně termínů potřebných pro koordinaci, včasnou přípravu a ukončení (zpřístupnění potřebných prostorů, dodávka a příprava vybavení, včasná příprava služeb, programů nebo vystoupení, potřebné zkoušky, demontáž, odvoz, úklid atd.),
  - rozsah a podrobnou specifikaci vlastních služeb nabízených dodavatelem,
  -  rozsah a podrobnou specifikaci služeb nabízených případnými dalšími subdodavateli (třetími stranami),
  - specifikaci (položky, množství, parametry) technického a dalšího vybavení zajišťovaného dodavatelem, časový rozsah programů    nebo vystoupení,
  - u vybraných služeb, např. cateringových, podrobný rozpis dodávaných položek včetně množství a cen,
  - časový plán poskytování jednotlivých služeb během akce včetně uvedení doby potřebné na přípravu a ukončení,
  - požadavky na odběratele, které musí zajistit, aby dodávka služeb proběhla bez zpoždění a v plné kvalitě.
   
 4. Cenová kalkulace nabídky musí specifikovat všechny služby a jednotlivé položky včetně jednotkových a celkových cen. Celková i jednotlivé ceny jsou pro danou nabídku maximální a konečné, pokud se nezmění parametry zadání. Dodavatel smí požadovat předem zálohu nepřesahující 75 % celkové předpokládané ceny služby.
   
 5. Dodavatel již ve fázi nabídky uvede všechny jemu známé informace o skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh, kvalitu či cenu akce, a to i když přímo nesouvisí s předmětem nabídky a místem konání akce.
   
 6. Dodavatel prostorů a služeb je schopen materiálně a personálně zabezpečit kvalitní průběh firemní akce v rozsahu vypracované nabídky, případně v nabídce přesně specifikuje potřebnou součinnost zákazníka.
   
 7. Dodavatel pověří pro zabezpečení bezproblémového průběhu akce jednoho svého pracovníka, který zodpovídá za průběh akce po celou dobu jejího konání a je zákazníkovi v případě potřeby dostupný.
   
 8. Pokud jsou součástí dodavatelem předkládané nabídky také služby zajišťované třetí stranou, zodpovídá za konečnou kvalitu, rozsah a cenu těchto služeb dodavatel. Tyto služby jsou v cenové kalkulaci zřetelně označeny.
   
 9. Dodavatel zaručuje, že všechny dodávané služby, vybavení nebo předměty vyhovují předpisům platných v místě konání akce nebo dodávky.
   
 10. Dodavatel nabízí zákazníkovi celkově korektní a vstřícný přístup i zajištění dodávky a zavazuje se dodržovat tato pravidla.